call_mylines

Όροι χρήσης

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η Mylines υποστηρίζεται από την All Networks, επίσημο συνεργάτη της Cyta, με σκοπό την πληροφόρηση των χρηστών/επισκεπτών για τα τρέχοντα προγράμματα, υπηρεσίες και προσφορές της Cyta, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα online υποβολής αίτησης σύνδεσης με τη Cyta. Η χρήση του http://www.mylines.gr/ και όλων των ιστοσελίδων, που συνδέονται αυτοµάτως µε αυτήν (εφεξής « η Ιστοσελίδα» ) διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες/ επισκέπτες της Ιστοσελίδας καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συµµορφώνονται µε αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση του http://www.mylines.gr/ συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

2.1.Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του http://www.mylines.gr/, που σύµφωνα µε το νόµο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες.

2.2. Η Mylines δεν προτίθεται να συγκεντρώσει τυχόν Προσωπικά Δεδοµένα από άτοµα κάτω της ηλικίας των δεκαοκτώ ετών. Όπου αυτό αρµόζει, η Mylines θα πληροφορεί σαφώς τα ανήλικα παιδιά να µην υποβάλλουν τις εν λόγω πληροφορίες στην Ιστοσελίδα ή/και θα προβαίνει σε κάθε εύλογη ενέργεια για να εξασφαλίσει τη γονική συναίνεση για την εν λόγω υποβολή.

2.3. Οι όροι και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εφαρµοστέα εθνική, κοινοτική ή διεθνής νοµοθεσία που ισχύει αναφορικά µε το Διαδίκτυο ή τον Παγκόσµιο Ιστό εν γένει, ισχύουν για όλους τους επισκέπτες ή χρήστες της Ιστοσελίδας.

4. Η Mylines δικαιούται ανά πάσα στιγµή να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, αναλαµβάνει όµως την υποχρέωση να ενηµερώνει το παρόν κείµενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Δεσµεύεστε από τις όποιες αυτές αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις.

5. Η Mylines δικαιούται οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει εν όλω ή εν µέρει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή µεταβάλει τη φύση και το περιεχόµενό της. Επίσης, η λειτουργία της Ιστοσελίδας ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή να δυσχερανθεί είτε µόνιµα είτε προσωρινά συνεπεία γεγονότων εκτός ελέγχου ή ανεξαρτήτως βουλήσεως της Mylines.

ΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ Mylines

1. Η Mylines µε κάθε τρόπο προσπαθεί να παρέχει στο http://www.mylines.gr/ ασφάλεια στη χρήση καθώς και ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόµενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που µπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχοµένου, συµπεριλαµβανοµένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή/και τη χρησιµότητα οποιουδήποτε περιεχοµένου της ιστοσελίδας.

2. Επιπλέον, το Περιεχόµενο δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν µέρει αντικείµενο εµπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναµετάδοσης, ή να µεταδοθεί ή να διανεµηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Mylines.

3. Τα εµπορικά σήµατα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσµατα (εφεξής συλλογικά «Εµπορικά Σήµατα») που εµφανίζονται στην Ιστοσελίδα, είναι είτε κατατεθειµένα είτε όχι Εµπορικά Σήµατα της Mylines, της Cyta ή/και τρίτων. Τίποτα από όσα περιέχονται στην Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να ερµηνευτεί ως ρητή ή σιωπηρή άδεια ή δικαίωµα χρήσης οποιασδήποτε µορφής οποιουδήποτε Εµπορικού Σήµατος εµφανίζεται στην Ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια της Mylines ή των τρίτων που µπορεί να κατέχουν τα Εµπορικά Σήµατα που εµφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Η χρήση, εκ µέρους των χρηστών, των Εµπορικών Σηµάτων που εµφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ή οποιουδήποτε άλλου περιεχοµένου αυτής, εκτός των όσων προβλέπονται στο παρόν κείµενο των Όρων και Προϋποθέσεων απαγορεύεται ρητώς και αυστηρώς. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

4. Το http://www.mylines/gr/, µπορεί να παραπέµπει µέσω “συνδέσµων”, hyperlinks ή διαφηµιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννοµο και την εγκυρότητα του περιεχοµένου των ιστοσελίδων, προϊόντων/και υπηρεσιών τους, επωνυµιών ή/και εµπορικών σηµάτων, ή/και διακριτικών γνωρισµάτων. Ως εκ τούτου οι χρήστες υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

5. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται, συµφωνούν και συνοµολογούν ότι θα κάνουν σύννοµη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας, υποκείµενοι εκτός των άλλων και στη νοµοθεσία που αφορά τη µετάδοση δεδοµένων από την Ελλάδα σε Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.

6. Η Ιστοσελίδα και το περιεχόµενό της εν γένει, συµπεριλαµβανοµένων χωρίς περιορισµό όλων των κειµένων και των εικόνων, φωτογραφιών (εφεξής το “Περιεχόµενο”), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στη Mylines ή στους προμηθευτές του περιεχομένου της και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Το περιεχόµενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν µέρει αντικείµενο εµπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναµετάδοσης, ή να µεταδοθεί ή να διανεµηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη.

7.Οι χρήστες αποδέχονται, συµφωνούν και συνοµολογούν ότι θα κάνουν σύννοµη και πρόσφορη χρήση του http://www.mylines.gr/, υποκείµενοι εκτός των άλλων και στη νοµοθεσία που αφορά την µετάδοση δεδοµένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συµφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του http://www.mylines.gr/ για:

  • να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.
  • να µεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόµενο που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώµατα τρίτων (πχ πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας)
  • να προσβάλουν την προσωπικότητα τρίτων
  • να έλθουν σε αντίθεση µε το νόµο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.
Σε κάθε περίπτωση παράνοµης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους Χρήσης του http://www.mylines.gr/ οι χρήστες υποχρεούνται να αποζηµιώνουν την Mylines για κάθε θετική και αποθετική της ζηµία.
Web Analytics